Частна, обществена поръчка

004(От сайта на ЦЗПЗ)   Е, те такова животно нема – казал шопа. Има, има, казала АДФИ, която кани частни болници на обучение за обществени поръчки. Ето и отговора на поканата на един директор на такава болница-д-р Николай Болтаджиев. От него могат да се поучат не само колегите му, но и самата АДФИ и депутатите.

Уважаема АДФИ, благодаря за поканата.

Считам, че разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО не са съобразени при изготвянето и последващите изменения на ЗОП, което на практика е довело до съществуването на противоречащ на европейски акт национален такъв. Това само по себе си е основание за неговото неприлагане. Считам, че лечебните заведения изрично трябва да бъдат изключени от обхвата на ЗОП. По смисъла на ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО „Публичноправна организация“ е всяка организация, създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер, т. е. организациите с промишлен или търговски характер са изключени от това понятие, докато по дефиницията на ЗОП те са включени.

Търговските дружества (в т.ч. и лечебните заведения) по принцип не се създават „с цел задоволяване на обществени интереси” и по презумпция не би трябвало да попадат в понятието за „Публичноправна организация”. Включването на организациите, които имат промишлен или търговски характер в текстовете на ЗОП противоречи на съдържанието и целите на Директивата, която е очевидната първооснова на дефиницията на ЗОП. От преамбюла на Директивата става ясно, че тя визира възлагането на поръчки, които са сключени за сметка на държавата, регионалните или местните органи и други публичноправни организации (но не и търговски дружества) с оглед съблюдаване на принципите на Договора за създаване на Европейската общност – на свободно движение на стоки, свобода на установяване и предоставяне на услуги, както и на принципите, произтичащи от тях – на равнопоставеност, на недискриминация, на взаимно признаване, на пропорционалност, на прозрачност. Директивата цели да координира националните процедури за възлагане на обществени поръчки и да подпомогне тези органи и публичноправни организации, създадени с нестопанска цел, при осъществяването на неспецифичната за тях стопанска дейност при задоволяване на нужди от обществен интерес. Включването на лечебните заведения – търговски дружества, създадени по Търговския закон, в дефиницията за „Публичноправна организация” на ЗОП, освен че противоречи на дефиницията на Директивата, е груба подмяна на понятията в публичното право, където еднолични субекти са отделния гражданин, едноличните държавни органи, чужденци, лица без гражданство, бежанци, лица, на които е предоставено правно убежище, а комплексни субекти са държавата, обществото като цяло, колективните държавни органи, политическите партии, синдикалните организации, сдруженията на гражданите с нестопанска цел, различните динамични неформални структури на гражданското общество, но не и търговските дружества. Дефинирането на последните като публичноправни организации и създаването на публично-правни отношения между такива юридически лица е правен абсурд!

Освен това е видно, че трите критерия, посочени в член 1, параграф 9 от Директива 2004/18, са кумулативни. Една организация представлява публичноправна организация, за която е приложима процедурата по възлагане на обществени поръчки, когато е създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер (буква а), притежава правосубектност (буква б) и когато e финансирана в по-голямата част от държавата, регионалните или местните органи или други публичноправни организации или е обект на управленски контрол от последните, или има административен, управителен или надзорен орган, повече от половината членове на който са назначени от държавата, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации (буква в). Алтернативни са само критериите по буква „в”. В текста на ЗОП трите критерия, посочени в Допълнителни разпоредби (§ 1., 21, букви „а”, „б” и „в”, включително и подкритериите в последната) са алтернативни, което по същество позволява в обхвата на публичноправните организации да се включват и такива, отговарящи само на един от 3 критерия, при това не непременно най-важния.

Така например достатъчно е дадено търговско дружество да е финансирано с „повече от 50 на сто от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3” и то се превръща в „публичноправна организация”.
Поради всички тези факти и аргументи считам, че § 1, т.21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП противоречи на Директива 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, поради което не следва да се прилага при лечебните заведения.

Във връзка с гореизложеното имам информация, че е внесен съответният текст за коректно аплициране на Директивата в ЗИД на ЗОП, както е направено и запитване до Съда на Европейския съюз с цел правилното и законосъобразно прилагане и тълкуване на националното ни законодателство.

С уважение,
Д-р Болтаджиев

Please leave these two fields as-is: