Европейска харта за правата на пациента

1. Право на превантивни мерки.
Всяко лице има право на подходяща услуга с цел да се предотврати заболяване. Здравните услуги са задължени да повишиват информираността на хората.
2. Правото на достъп.
Всяко лице има право на достъп до здравни услуги, каквито неговото здраве нужди изискват. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всички, без дискриминация въз основа на финансовите ресурси, място на пребиваване, вида на заболяването или път за достъп до услуги.
3. Право на информация.
Всяко лице има право на достъп до всички видове информация относно състоянието на здравето си, здравните услуги и как да ги използва, както и до всички научни изследвания и технологични иновации.
4. Право на съгласие.
Всяко лице има право на достъп до цялата информация, която би могла да даде възможност на него или нея, да участват активно в решения относно неговото или нейното здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и участие в научни изследвания.
5. Право на свободен избор.
Всяко лице има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на базата на адекватна информация.
6. Правото на личен живот и поверителност.
Всяко лице има право на поверителност на личната информация, включително информация относно състоянието на здравето и потенциални диагностични или терапевтични процедури, както конфиденциалност по време на изпълнението на диагностичните процедури, както и медицинско хирургично лечение като цяло.
7. Правото на зачитане времето на пациентите.
Всяко лице има право да получи необходимато лечение в рамките на адекватно време или предварително определен период от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението.
8. Право на спазването на стандартите за качество.
Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на спецификацията и спазването на точни стандарти.
9. Право на безопасност.
Всяко лице има право да бъде да не бъде увреждано, от лошо функциониране на здравните услуги, медицински незаконни действия и грешки, както и да има право на достъп до здравни услуги и медикаменти, които отговарят на високите стандарти за безопасност.
10. Право на иновациите.
Всяко лице има право на достъп до иновативни процедури, включително и диагностичните процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения.
11. Право да се избегнат ненужно страдание и болка.
Всяко лице има право да се избегне страдания и болка доколкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване.
12. Право на персонални лечение.
Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени колкото е възможно повече към неговите лични нужди.
13. Право на жалби.
Всяко лице има право да се оплаква, всеки когато път, когато е претърпяло вреди, както и правото да получат отговор или друга обратна връзка.
14. Право на обезщетение.
Всяко лице има право да получи достатъчна компенсация в рамките на разумно кратък период от време, когато е претърпяло физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от здравни услуги лечение.